μουσικα νεα

[μουσικα νεα][bsummary]

διαφορα αρθρα

[διαφορα αρθρα][bsummary]

αθλητικα

[αθλητικα][bsummary]

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη 5Ε/2018 για δέκα (10) προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Συνήγορο του Πολίτη


Όπως αναφέρει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ο Συνήγορος του Πολίτη είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή. Έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Οι Ειδικοί Επιστήμονες που θα προσληφθούν διεξάγουν τις έρευνες των υποθέσεων που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία ή έργο που τους αναθέτει ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο Βοηθός Συνήγορος σε θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνικής Προστασίας, Ποιότητας Ζωής, Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ίσης Μεταχείρισης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα - Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2018 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10 Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.).

Οι θέσεις απαιτούν Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια: